DIN EN ISO 13501-1

Nichtbrennbarkeitsklasse: DIN EN ISO 13501-1 A1 & DIN EN ISO 13501-1 A2

Klasse zum Brandverhalten DIN EN ISO 13501-1

Nichtbrennbar ohne brennbare Bestandteil: A1

Nichtbrennbar mit brennbaren Bestandteilen: A2