DIN EN ISO 4586 T12 & DIN EN ISO 179-1

Stossfestigkeit – Kugelmethode: DIN EN ISO 4586 T12 (Keine Risse)
Stossfestigkeit – mit Charpy-Werkzeug: DIN EN ISO 179-1 (30 kj/m2)